Misyon: Pen nan lavi Radyo se pwoklamasyon an ak pwopagasyon mesaj la nan Jezi Kris la ak Bib la. Pwogram nan se isit la ba ou yon pòsyon nan pen chak jou ou espirityèl. Misyon nou se preche bon nouvèl la nan Jezi Kris la nan tout moun 7/7 jou ak 24/24 , li nan yon travay misyonè nan evanjelizasyon nan radyo a.

Matye 28

28. 1  Apre jou repo a, nan dimanch maten byen bonè sou premye jou a nan semèn nan, Mari, moun Magdala ak lòt Mari a te al vizite kavo a. 2 Lè sa a, te gen yon gwo tranbleman tè; paske yon zanj Bondye desann soti nan syèl la ak vini, li woule wòch la, li chita sou li.   3 aparans l ‘te klere tankou yon zèklè, rad li te blan kou koton. 4 Gad yo t’ap tranble anba pye ak laperèz ak tonbe atè tankou moun ki mouri.

5 Men, zanj lan pran pale, li di fanm yo pou ou, pa bezwen pè; paske m konnen se Jezi n’ap chache ki moun ki te kloure sou kwa. 6 Enben, li pa isit la; se li ki leve vivan jan li te di. Vini wè kote li kouche, 7 Kouri al di disip li yo li leve soti vivan nan lanmò. Lè sa a, li al tann yo nan peyi Galile, sa a, kote ou wè li. Gade, Mwen tou di nou. 8 Yo kouri kite kavo a ak laperèz ak gwo kè kontan, epi t ‘kouri pote disip pawòl li yo. 9 gade, Jezi parèt devan yo, li di yo, tout lagrèl la rete. Yo vin pran kenbe pye l ‘, yo adore li.

10 Apre sa, Jezi di yo: -Nou pa bezwen pè; Ale di frè m pou yo ale nan peyi Galile; la y’a wè mwen. 11 Pandan yo t’ap prale a, kèk nan mont lan rive lavil la, yo rakonte chèf prèt yo tou sa ki te rive. 12 sa yo, apre li fin reyini ak chèf fanmi yo ak te diskite koze a yo te bay sòlda yo yon gwo sòm lajan, 13 li di: -Di moun, disip li yo pwoche bò nan mitan lannwit e yo te vole l ‘ale antan nou t’ap dòmi. 14 Men, si zòrèy gouvènè a, nou pral pran tèt li, epi nou pral trase ou soti nan pwoblèm. 15 Sòlda yo pran lajan an, yo fè jan yo te di. Epi li se pawòl sa a souvan rapòte pami jwif yo jouk jounen jòdi a.

16 Onz disip yo al fè wout yo nan peyi Galile, nan yon ti mòn kote Jezi te di yo ale a. 17 Lè yo te wè l ‘, yo adore li. Men, gen kèk fin kwè nèt. 18 Jezi pwoche bò kote yo, li di: resevwa tout pouvwa m ‘nan syèl la ak sou tè a.  19 Ale nou tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a,  20 ak anseye yo yo obeyi tou sa mwen mande ou. Chonje sa byen: mwen la avèk nou toulejou, nan fen a nan mond lan.

Apocalypse 22 Haitian Creole Version (HCV)

22 Apre sa, li te montre m ‘yon gwo larivyè dlo nan lavi, klè kou kristal, ap koule tankou dlo soti nan fotèy la nan plas Bondye ak ti Mouton an. 2  Nan mitan kare a vil yo ak sou tou de bank nan gwo larivyè Lefrat la te gen yon zanmi bay lavi, ki bay douz rekòt nan fwi, bay fwi li yo chak mwa: ak fèy yo yo se pou gerizon nan nasyon yo. 3  Li pral fè pa plis madichon. fotèy la nan Bondye ak ti Mouton la va parèt nan li; Tout sèvitè yo va sèvi l ‘pral figi l’, 4  ak non l ‘la pral sou fwon yo.

5  Gen p’ap janm fè nwit; epi yo bezwen pa gen okenn lanp oswa limyè, paske Senyè Bondye a ba yo limyè . Apre sa, yo ap gouvènen pou tout tan. 6  Apre sa, li di m ‘konsa Pawòl sa yo yo fidèl epi yo verite; ak Seyè a, Bondye pwofèt sen voye zanj li a vin moutre sèvitè l ‘yo bagay sa yo ki dwe yon ti tan.  7  Apre sa, gade, m ap vini rapid rapid. Benediksyon pou moun ki koute pawòl Bondye ki nan liv sa a!

8  Se mwen menm, Jan, moun ki te tande, li wè bagay sa yo. Lè m ‘tande, li wè, mwen tonbe nan pye yo nan zanj ki te montre m’ yo adore. 9  Men, li di m ‘: Piga ou fè l! Se mwen menm ki ou kanmarad, ak tout frè ou pwofèt yo, epi ki obeyi pawòl ki nan liv sa a. Adore Bondye. 10  Apre sa, li di m ‘konsa: Pa sere pawòl Bondye ki nan liv sa a. Paske, dat la se tou pre.

11  Moun ki enjis ap fè toujou, pou l ‘ki se sal gen sal toujou; san patipri toujou jistis la, epi li ki sen kontinye ap apa pou Bondye. 12  Koute, m’ap vini byen vit; ak rekonpans mwen an se avè m ‘, bay chak moun jan l’ travay. 13  Se mwen menm ki ki A ak Z a, premie ak dènye a, konmansman ak finisman an. 14  Benediksyon pou moun ki lave rad yo, yo ka gen dwa manje fwi piebwa ki bay lavi a, epi yo ka antre nan pòtay yo, yo antre nan lavil la!

15  Deyò, bann chen yo ak divinò ak dezòd ak ansasen moun k’ap sèvi zidòl, Men, moun ki renmen ak pito bay manti! 16  Mwen menm Jezi, mwen voye zanj mwen ki anonse nou bagay sa yo nan legliz yo. Se mwen menm ki rasin lan ak pou pitit pitit David la, zetwal k’ap klere chak maten an. 17  Lespri Bondye a ansanm ak lamarye a di: Vini non. Se pou tout moun ki tande sa di: Vini non. Se pou tout moun ki moun ki swaf dlo rive; Epi nenpòt moun ki, pran dlo ki bay lavi a. 18  Mwen temwaye a tout moun ki tande pawòl Bondye ki nan liv sa a: Si yon moun ajoute nan yo, Bondye l ‘kalamite yo dekri nan liv sa a; 19  epi si yon moun wete anyen nan pawòl Bondye ki nan liv la nan bouch pwofèt sa a, Bondye va wete pati l ‘soti nan pyebwa ki bay lavi ak lavil Bondye a dekri nan liv sa a. 20  Moun ki garanti verite sou pwen sa a di, Wi, Mwen kap vini byento. -Se Sa menm! Seyè Jezi Vini non,! 21  Se pou benediksyon Seyè Jezi a rete nan mitan tout!